برای دریافت تسهیلات بازسازی کارت پایان خدمت الزامی نیست