مهدی فخیم زاده در پشت صحنه فیلم "مشت در وقت اضافه" (فیلم)