بلیت فروشی ۳۰۰ میلیونی سینماها برای بازی ایران و مراکش