استاندار فارس: روند انتصاب مدیر کل آموزش و پرورش استان سرعت گیرد