فتحی: شفر از مربیان بعد از انقلاب استقلال بزرگتر است