مشخصات کامل اوپو فایند ایکس چند روز قبل از رونمایی رسمی منتشر شد