کتابی که رهبر انقلاب در ماه جاری، دو بار به آن اشاره کرد