شانس صعود برای ایران هم وجود دارد/ پیروزی بهترین دارو برای فوتبال