تبلیغات حکومتی چاشنی تماشاگران عربستانی در مسکو است