بازیکن مراکش: برنامه های خاصی برای مسابقه با ایران داریم