کدام خبرنگاران و عکاسان با پول بیت المال به جام جهانی میروند؟