علل سوانح جاده ای فارس نیازمند بررسی های دقیق و فنی است