قصه سودجویی در بازار تلفن همراه سر دراز دارد؛ ثبت مالیات فروش کالا به نام خریدارا!