نتوانستیم از ورود گوشی موبایل قاچاق توسط مسافران جلوگیری کنیم