دولت با استفاده از نیروهای انقلابی، تیم اقتصادی خود را ترمیم کند