وزارت دفاع یمن از سقوط جنگنده عربستان سعودی خبر داد