سخنگوی دولت: مهمترین ماموریت ما حفظ جان شهروندان است