تنها راه حل مسئله فلسطین، افزایش راهپیمایی ها و ثبات بر مقاومت است