توضیحات مدیر کل میراث فرهنگی مازندران درباره وضعیت مسجد جامع ساری