کوه شاهوار باید زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست باشد