تبریک امیرعبداللهیان به مناسبت آزاد سازی شهر مرزی درعا