آیا خداوند سختی و تنگنا خلق کرده است؟/ ماجرای گفت‌وگوی پیامبر(ص) با فرشته مرگ