مولاوردی خبرداد:نخستین گزارش منشور حقوق شهروندی مردادماه ارائه می شود