"برایم شمع روشن کن"، فضای ذهنی یک نوجوان و تلاشش برای رهایی از مشکلات + صوت