لازمه توفیق در جنگ تمام عیار اقتصادی، حفظ وحدت و تکیه بر درون است