زمان‌شناسی شرط اساسی تاثیرگذاری حوزه و روحانیت است