پاره تنمان هم بر خط قرمزها پا بگذارد در برابرش می ایستیم