افزایش سود سهام آماون جف بزوس را به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل کرد