برخورد یکی از اپراتورهای تلفن همراه با ارسال کنندگان پیامک جعلی