توزیع دفترچه‌های راهنمای انتخاب رشته کنکور آغاز شد