اعزام کاروان ایران به مسابقات جهانی رباتیک فیرا در کشور تایوان