بیش از ۵۰ هزار داوطلب آزمون کاردانی به کارشناسی کارت آزمون گرفتند