براي حل بحران خشكسالي از مدیران انقلابی و متخصص استفاده شود