قصه ما مسئولان شبیه داستان چوپان دروغگو شده/ مردم به این وضعیت اقتصادی معترضند