زبان گانگستری و چاله میدانی زبان مذاکره با ایران نیست / احزاب صرفا در فصل انتخابات ظهور و بروز می‌کنند