اگر این بیماری را خوب بشناسید، خانه‌نشین‌تان نمی‌کند