در آستانه آلن ویتل؛/ تکرار گلزنی در هفته دوم برای منشا