صید میگو در آب های خلیج فارس کاهش یافت

دیگران چه می خوانند