همیشه در اولین بازی ها کلین شیت کرده ام/ شیخ ویسی: دفاعی بودیم سه گل نمی زدیم