درخواست WHO در خصوص گسترش مراکز اداری و تجاری عاری از دود سیگار