اختصاص ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای مسکن مددجویان روستایی