مجازات علنی مفسدان و اخلال‌گران اقتصادی مردم را خوشحال می‌کند