انفجار گاز در منزل مسکونی یک کشته و دو مصدوم برجاگذاشت