کمیته امداد سالانه 170 هزار فرصت شغلی ایجاد می کند