درباره خطر ازدیاد فقر و آسیب‌ اجتماعی نمی‌توان بی‌تفاوت ماند