اولین استارتاپ ویکند روستایی کشور در قزوین برگزار می شود