گروه غواصی برای جست و جوی غرق شدگان به سد میانه اعزام شدند

دیگران چه می خوانند