17 دستگاه اجرایی در جشنواره رجایی اصفهان تجلیل می شود