تلگرام اطلاعات ما را به عربستان و امارات نیز فروخته است/ تلگرام با قراردادن نام ایران در لیست تحریمی خود قصد فرار از فیلترینگ را داشت