ارزش ارز دیجیتال منوط به پذیرش جامعه بین المللی است